سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

جستجو
واژه
شماره
موضوع
واحد صادر کننده
از تاریخ :
تا تاریخ:
گروه
select
گروه
  • برق الكترونيك
  • كامپيوتر
  • مكانيك
  • سد و سازه هاي جانبي
  • زلزله(شناخت مديريت بحران)