سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

مشخصات سد و درياچه


مشخصات دیواره سد :

نوع سد بتنی دو قوسی جدار نازک
ارتفاع سد 203 متر 
ارتفاع تاج سد از سطح دریا 354 متر 
ارتفاع پی سد از سطح دریا 151 متر
طول تاج سد 212 متر 
ضخامت بدنه سد در بالا(عرض در تاج) 5 / 4 متر 
ضخامت بدنه سد در پی(عرض در پی) 5 / 27 متر 
ارتفاع دریچه های آبیاری از سطح دریا 7/222 متر 
ارتفاع دریچه ها در بدنه سد 71 متر 
شروع بتن ریزی مهرماه 1340
پایان بتن ریزی آذرماه 1341
بتن مصرف شده در ساختمان سد 000/480 متر مکعب
بتن مصرف شده در سایر عملیات ساختمانی 000/125 متر مکعب
آغاز بهره برداری اسفندماه 1341
حداکثر ارتفاع سطح دریاچه 352 متر از سطح دریا 
حداقل ارتفاع سطح آب موثر در تولید 290 متراز سطح دریا
حداکثر ارتفاع سطح قابل مهار 352 متر از سطح دریا
حفاری انجام شده 000/670 متر مکعب
طول دریاچه 65 کیلومتر



مشخصات مخزن (دریاچه):
طول دریاچه 65 کیلومتر
حجم دریاچه در حداکثر ارتفاع 3.3 میلیارد متر مکعب  
حوزه آبگیری رودخانه دز 225000 کیلومتر مربع 
حوزه آبگیری سد 17000 کیلومتر مربع 
اراضی آبخور سد ( اراضی پایین دست ) 125000 هکتار




مشخصات سرریزها :
سرریز خروجی 2 عدد
طول تونلها  400 متر
قدرت تخلیه هر دوسرریز 6000 متر مکعب در ثانیه
تونل شماره 1 به قطر 14 متردارای 2 دریچه شعاعی، خروجی تونل در ارتفاع 260 متر
تونل شماره 2 به قطر 12.6 متر دارای 2 دریچه شعاعی، خروجی تونل در ارتفاع 225 متر
ابتدا دریچه های آبگیر سرریز ها در ارتفاع 335 متر و انتها دریچه آبگیر در ارتفاع 352 متر
دیواره هر دوتونل سرریز ها لاینینگ بتنی می باشد