سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

دفتر هيئت مديره و مديرعامل

چاپ

دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل

حوزه مدیریت عامل به عنوان نزدیک ترین واحد سازمانی به عالی ترین رکن شرکت همواره به عنوان بازوی امین اجرایی مدیریت عامل، اقدام به ایفای نقش مؤثر در رسالتها و وظایف محوله می نماید.

چشم انداز

رسیدن به اهداف تعیین شده در راستای برنامه های کلان شرکت تولید و بهره ­برداری سد و نیروگاه دز و فراهم نمودن زمینه ها و زیر ساخت های لازم برای رشد فعالیتهای دانایی محور و شناسایی فرآیندهای اجرایی و نظارتی در راهبرد آن.


شرح وظایف
1. تهیه و تدوین دستور کار جلسات هیئت مدیره شرکت و برنامه های کاری و روزانه مدیریت عامل.
2. ابلاغ، نظارت و پیگیری صورتجلسات، مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل های تنظیمی هیئت مدیره و دستورات مدیریت عامل به مبادی ذیربط.
3. اعمال مدیریت هدفمند بر مکاتبات و عملکرد امور دفتری حوزه مدیریت عامل و هیئت مدیره و همچنین ابلاغ دستورات شفاهی مقام عالی شرکت به بخشهای ستادی و اجرایی.
4. هماهنگی در اجرا و عملیاتی نمودن مصوبات مجمع عمومی، هیئت مدیره و سیاستهای ابلاغی مدیریت عامل شرکت در تعامل با واحدهای ستادی و اجرایی.
5. هماهنگی و مشارکت در تنظیم برنامه های کلان شرکت به منظور ارائه نظرات ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت.
6. تنظیم دیدار با ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل و انجام تشریفات و هماهنگی های لازم با مبادی ذیربط ( وزارت نیرو، سازمان آب و برق خوزستان و ...).

دفتر هيئت مديره و مديرعامل