سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

امور بهره برداري نيروگاه

چاپ
شرح فعالیت های واحد بهره برداری :

1- آگاهی کامل از خط مشی کیفیت سازمان و اجرای آن
2- کنترل سیلابها و همچنین کنترل دبی خروجی مطابق با دستورالعمل های دیسپاچینگ های آب و برق
3- تولید انرژی مورد نیاز شبکه مطابق با دستورالعمل های دیسپاچینگ های آب و برق
4- کنترل ولتاژ شبکه مطابق با دستورات دیسپاچینگ ملی
5- همکاری با دیسپاچینگ ملی در جهت کنترل فرکانس شبکه
6- بازرسی از کلیه دستگاههای واقع در نیروگاه و کلیدخانه و اطمینان از صحت عملکرد آنها
7- ثبت ارقام ساعتی درجه حرارت ، فشار روغن ، سطح روغن ، فشار گاز و ...
8- ارائه گزارش نقص به دفتر فنی و نظارت در صورت اشکال در دستگاهها و پیگیری انجام آنها
9- محاسبات ساعتی و روزانه تولید و آب خروجی از توربین – دریچه های کشاورزی و سرریز
10- بهره برداری بهینه از دستگاههای نصب شده در نیروگاه
11- تهیه ضمانت نامه ها و دستورالعمل های عملیاتی و اجرای آنها در صورت نیاز به کار روی واحدها و دستگاهها
12- در صورت تربپ واحدها و یا خطوط ، عملکرد رله ها و آلارم های دریافتی ثبت گردیده و ضمن بررسی آنها در کوتاهترین زمان ممکن واحد و یا خط جدا شده از شبکه ، به شبکه وصل می شود
13- انجام اورهال های ماهیانه ، سالیانه ، اساسی و تهیه ضمانت نامه ها و دستورالعمل های عملیاتی آنها
14- تهیه برنامه های خروج واحدها و خطوط و اخذ مجوزهای خروج از دیسپاچینگ ملی
15- تهیه آمار و گزارش های روزانه و ارسال آنها به مدیریت منابع آب ، سازمان آب و برق خوزستان ، دیسپاچینگ ملی ، بازار برق و ...
16- تهیه آمار و گزارش های ماهیانه و سالیانه و ارسال آنها به مدیریت منابع آب ، سازمان آب و برق خوزستان ، دیسپاچینگ ملی ، بازار برق و ...
17- تهیه گزارش روزانه اتاق فرمان و گزارش وقایع مهم
18- با توجه به نیازهای آموزشی ، آیتم های آموزشی ( 60 آیتم ) و نقشه های عملیاتی ( 15 نقشه ) به پرسنل آموزشی داده می شود و آزمونهای مختلف از پرسنل اخذ می گردد
19- رعایت مقررات ایمنی و تأکید بر اجرای آنها برای کلیه پرسنل شاغل در نیروگاه
20- صدور کارتهای حفاظت شخص و دستگاه در صورت نیاز بر روی دستگاهها
21- اجرای آزمایشات و برنامه هفتگی تجهیزات نیروگاه

اهم برنامه های واحد بهره برداری :

1- تهیه BUS PROTECTION کلیدخانه
2- تعویض کلیدهای هوایی 1G7-T7 و 1G8-T8
3- تهیه حداقل یک ترانسفورمر قدرت به عنوان رزرو
4- تهیه یک عدد دیزل ژنراتور جهت مصرف داخلی نیروگاه