سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

مديريت محتوا

چاپ

جلسه عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت اقتصاد انرژی دز برای انتخاب هیئت مدیره و انتخاب بازرس در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 29/4/93 با شرکت اکثریت سهامداران تشگیل گردید و آقایان به ترتیب :
1- سعید جعفری
2- شهروز بزرگی
3- رضا صادقی

بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان پرویز احمدی بعنوان عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
همچنین آقای سیروس امیرزاده بعنوان بازرس اصلی و رضا قاسمی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.