سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

بیمه کارکنان شرکت

 

 

بیمه تأمین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق

 

بمنظور اجرای بیمه درمان و پوشش هزینه های درمانی ناشی از مسئولیت حرفه ای کارفرما در مقابل کارکنان و حمایت از بیمه های عمر و حادثه  و درمان تکمیلی بازنشستگان ، قراردادی  بین شرکت  بیما سینا بعنوان بیمه گذار  و شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز به عنوان بیمه گر بر اساس قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ، آئین نامه های مصوب جمهوری اسلامی ایران در رشته های درمان و عمر و حادثه ، قانون مسئولیت مدنی ، قانون تأمین اجتماعی  و اخذ موافقت نامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد به آیین نامه شماره 99 شورای عالی بیمه منعقد گردیده و از مورخ 01/05/1401 لغایت 01/05/1402 اعتبار دارد.

مشخصات پزشکان و مراکز بهداشتی درمانی طرف قرارداد را از لینک ذیل دانلود نمایید. 

مراکز درمان بیمه سینا