سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

عناوین برتر شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

 رتبه برتر ارزیابی عملکرد نیروگاههای برق آبی کشور در سال 1387

 

 

رتبه برتر ارزیابی عملکرد نیروگاههای برق آبی بزرگ کشور در سال 1388 

 

 

 رتبه برتر ارزیابی عملکرد نیروگاههای برق آبی بزرگ کشور در سال 1390

 

 

 رتبه برتر ارزیابی سالانه نیروگاه های کشور در سال 1393

 

 

رتبه برتر ارزیابی عملکرد واحدهای نیروگاهی برق آبی کشور در سال 1395