سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

دفتر اندازه گيري و رفتار سنجي سد و نيروگاه

چاپ