سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1399/03/08         ساعت 20:36:10     گروه خبری

 به همت کارشناسان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز ، تابلوهای سیستم مانیتورینگ جدید نیروگاه دز ساخته شد.
محمدرضا شادابی نژاد مدیر دفتر فنی مهندسی شرکت گفت : به همین منظور تعداد ۹ دستگاه تابلو جدید ساخته و مراحل اولیه تست آنها با موفقیت به اتمام رسید.
شادابی نژاد افزود: سیستم مزبور بر بسترPLC طراحی شده است.
این سیستم از طریق پروفی باس و فیبر نوری دیتا را از نیروگاه به اتاق فرمان منتقل نموده و منجر به بهبود سیستم مانیتورینگ و بهره برداری نیروگاه می گردد.