سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/06/06         ساعت 09:54:04     گروه خبری news

تصویر

 

 با شنیده شدن صدای غیر عادی از موتور آسانسور نیروگاه دز و  با توجه به اهمیت آسانسور نیروگاه  در جابجایی بین طبقات مختلف نیروگاه دز ، پس از بازرسی های فنی کارشناسان نظارت ، وجود نقص در بیرینگ موتور محرز شد.
به همین منظور برنامه ریزی  جهت تهیه و تعویض بیرینگ و تعمیرات موتور و گیربکس انجام  گردید.
این عملیات شامل شامل جابجایی موتور از محل ، بازکردن موتور ، تعویض بیرینگ ، تعویض روغن گرایل ، بستن و نصب مجدد موتور و ...  با همکاری و نظارت کارشناسان معاونت فنی و مهندسی سد و نیروگاه دز با موفقیت انجام شد.
 

رفع نقص و اورهال آسانسور نیروگاه دز