سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/10/24         ساعت 13:19:34     گروه خبری news

تصویر
اجرای پروژه روشنایی دیواره سد دز
اجرای پروژه روشنایی دیواره سد دز