سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/11/04         ساعت 13:17:45     گروه خبری news

تصویر

 

 
بمنظور بالابردن ضریب آمادگی و حصول اطمینان از عملکرد در کنترل سیلاب ، عملیات اورهال سالیانه سرریزهای دز انجام شد.
سرریزهای سددز مشتمل بر دو تونل است که هریک ظرفیت تخلیه ی 3000 متر مکعب بر ثانیه و جمعاً 6000 متر مکعب بر ثانیه را دارند. 
جاسم تیموری معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز  در این رابطه گفت :
با توجه به اهمیت عملکرد سرریزها در مواقع  سیلابی  ، بازرسی سرریزها توسط کارشناسان فنی شرکت انجام و تعمیرات مورد نیز در دستور کار قرار گرفت.
در این برنامه ، تعویض بخشی از لاستیک های آب بندی ( جی سیل) در کف و گوشه های سرریز انجام و محل نصب آنها زنگ زدایی و رنگ آمیزی شد.
همچنین بدلیل خوردگی شدید بیم آب بند  ( seal beam )، قسمت تحتانی همه گیت ها بوسیله تسمه ورق 10 میلی متری جوشکاری و ترمیم گردید.
این عملیات با مشارکت کارشناسان دفتر فنی شرکت تولید و تعمیرات ناحیه دز انجام گرفت.