سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/12/13         ساعت 02:52:28     گروه خبری news

تصویر

 مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان  بمنظور بررسی میدانی ، از سد و نیروگاه دز بازدید نمود.
علی کرم پور در این سفر ضمن بازدید از قسمت های مختلف سد و نیروگاه دز، در گفتگو با کارشناسان بهره برداری در جریان میزان ذخیره آب ، تولید انرژی ،  دبی ورودی و خروجی و آمادگی نیروگاه دز برای کنترل مطلوب آب و تولید انرژی قرار گرفت.
گفتنی است پس از بارندگی های اخیر در حوزه آبریز دز ، میزان ذخیره آب دریاچه دز به  53 % کل ظرفیت رسیده است.