سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1402/05/16         ساعت 14:09:44     گروه خبری news

تصویر

 دوره آموزشی ایمنی و بهداشتی عمومی در محیط کار با حضور جمعی از کارشناسان واحد های مختلف در شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز برگزار شد.
این دوره با همکاری مجتمع آموزشی سازمان آب و برق خوزستان و واحد آموزش سد و نیروگاه دز  برگزار گردید و تدریس آن را آقای عبدالحمید ابراهیمی زاده بر عهده داشت.
دوره آموزشی ایمنی و بهداشت عمومی در محیط کار سالی یکبار به منظور آشنایی پرسنل با جدیدترین شرایط و قوانین ، در سد و نیروگاه دز برگزار می گردد.